Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2018
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej "planem".

Plan określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan ma charakter otwarty i będzie sukcesywnie uzupełniany oraz korygowany. Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w ciągu czterech lat wyniesie ponad 10 mln zł. Przedsięwzięcia skierowane będą na usprawnienie dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów itp.

Ponad 10 mln zł Spółka PWiK planuje przeznaczyć na m.in. wykonanie odwiertów studni zastępczych, przebudowę ujęcia wody w Trzaskach polegającą głównie na kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody nr 2, system monitoringu pracy studni, budowę sieci wodociągowej w ul. Solankowej - od ul. Stanisława Staszica do ul. Prezydenta Franklina Roosevelta oraz ul. Wałowej, uzbrajanie nowych osiedli w sieć wodociągową, budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Zygmunta Kurka - od ul. Jacewskiej do ul. Okrężek, w ul. Zamkniętej, ul. Wałowej, ul. Św. Mikołaja, przebudowę przepompowni ścieków na osiedlu Piastowskim III oraz uzbrojenie w sieć kanalizacyjną nowych osiedli. Kontynuowana będzie w latach 2015-2018 wymiana i legalizacja wodomierzy oraz urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci - wymiana zasuw i hydrantów.

W celu uporządkowania gospodarki ściekowej prowadzony jest i kontynuowany będzie program budowy kanalizacji rozdzielczej, która pozwoli zmniejszyć ilość wód opadowych dopływających na oczyszczalnię ścieków oraz unikać przeciążenia kanalizacji ogólnospławnej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Środa, 24-01-2018
Dziś imieniny
Felicji, Roberta, Sławy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: